TTHotel-Mobile เช็คอินแบบไม่สัมผัสระบบล็อคประตูโรงแรม

TThotel เป็นโซลูชันระบบล็อคโรงแรมสำหรับการเช็คอินและเข้าห้องแบบไม่ต้องสัมผัสสำหรับโรงแรม อพาร์ตเมนต์ และ Airbnb